Opracowała: mgr Magdalena Duda

Co to jest bank?

Metody:

czytanie i notowanie ze zrozumieniem

analiza i rozwiązywanie problemów

korzystanie ze źródeł, zbieranie świadectw i opracowywanie ich

Kto? Kiedy? Dla kogo?

Lekcja matematyki w kl.VI, listopad 2005

Cele lekcji:

Po zajęciach uczeń:

posługuje się podstawowymi pojęciami bankowymi: lokata, odsetki, kredyt

wybiera najkorzystniejszą lokatę

wybiera najkorzystniejszy kredyt

stosuje procenty w sytuacjach praktycznych

Krótki opis przebiegu zajęć:

Była to lekcja, która kończyła zagadnienie omawiania obliczeń procentowych w klasie VI. Głównym jej celem było wyrabianie u uczniów pewnych sprawności matematycznych bazujących na podstawowych terminach i sytuacjach bankowych.

Słowa kluczowe:

kredyt, lokata, odsetki, NBP, odsetki

LEKCJA 1

Tytuł kroku: Wprowadzenie

Przebieg zajęć

Przed lekcja właściwą podzieliłam uczniów na grupy 4-5 osobowe. Wybrałam lidera do każdej grupy (tak by był to uczeń nie mający problemów z matematyką). Starałam się aby były to grupy o równych możliwościach. Na lekcję właściwą uczniowie usiedli już w wyznaczonych zespołach.

Podałam uczniom informacje o przebiegu i charakterze zajęć. Poinformowałam, że będzie to lekcja na której przybliżymy sobie pojęcia i mechanizmy działania banku. Wytłumaczyłam, że wybrałam takie zagadnienie które na początku nie będzie „czystą matematyką” ale jest bardzo związane z nią a terminy, które poznamy pomogą w rozeznaniu podstawowych mechanizmów kierujących ekonomią.

Tytuł kroku: Czytanie ze zrozumieniem

Przebieg zajęć

(Przedstaw działania swoje i uczniów)

Rozdałam poszczególnym grupom do przeczytania tekst oraz instrukcję do wykonania. INSTRUKCJA

Przeczytaj podany tekst i na jego podstawie odpowiedz na podane pytania oraz wykonaj zadanie 1

Czym zajmuje się bank centralny?

Czym zajmują się banki handlowe?

Co to jest lokata, kredyt, odsetki?

Zad. 1

Masz przed sobą różne propozycje banków w krainie Oszczędnych.

Wyobraź sobie, że masz 100 zł., które chcesz przechowywać w banku. W którym banku najkorzystniej je ulokować?

UWAGI:

(Dodatkowe wskazówki, wyjaśnienia, opis materiałów pomocniczych)
 Materiał pomocniczy:.

Grupy zabrały się do pracy. Uczniowie czytali tekst i podkreślali potrzebne zagadnienia, następnie je wynotowywali. Ja byłam tu pomocnikiem i doradcą. Praca w grupach zajęła 20 min.

3. Tytuł kroku: Prezentacja odpowiedzi

Przebieg zajęć.

(Przedstaw działania swoje i uczniów)

Grupa, która pierwsza zakończyła opracowywanie zagadnień zgłosiła się do zaprezentowania ich. Wskazana grupa przybliżyła mechanizmy działania banku. Drobne niedociągnięcia zostały uzupełnione przez członków innych grup.

Następnie kolejna grupa zgłosiła się do omówienia analizy porównawczej oprocentowania w podanych bankach. Wspólnie dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszego oprocentowania w podanych bankach.

Tytuł kroku: Praca domowa

Każda grupa wylosowała jeden bank w naszej miejscowości i miała zapoznać się z ofertą banku wg podanej instrukcji.

INSTRUKCJA

Zapoznaj się z ofertą banku dotyczącą lokat: 1m, 3m, 6m, 12m oraz kredytu na 12 m.. Przygotuj potrzebne materiał do wykonania prezentacji.

Czas 1 tydzień

LEKCJA 2

Tytuł kroku: Przygotowanie ulotki reklamowej

Przebieg zajęć.

Uczniowie w grupach opracowywali zestawienie oferty bankowej wylosowanego banku. Przygotowywali ulotkę reklamową (plakat) zachęcający do skorzystania z ich oferty.

LEKCJA 3

Tytuł kroku: Prezentacja

Przebieg zajęć.

Uczniowie kolejno prezentowali efekty swojej pracy. Niektórzy pokusili się nawet o przedstawienie krótkiej historii banku i ciekawej kredytowej oferty świątecznej.

Tytuł kroku: Podsumowanie

Przebieg zajęć.

Wszystkie informacje dotyczące lokat i kredytów w różnych bankach zamieściliśmy w jedną tabelę i stworzyliśmy zestawienie całej oferty banków w naszej miejscowości

Tytuł kroku: Praca domowa

Przebieg zajęć.

Uczniowie mieli zaznaczyć na swoich tabelach kolorem zielonym najsłabsze oferty w poszczególnych bankach, a czerwonym najlepsze. Następnie mieli napisać wniosek, który bank w naszej miejscowości ma ich zdaniem najkorzystniejsza ofertę.