Opracowała: mgr Bożena Perdon

Temat: Zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków.

Metody:

czytanie i notowanie ze zrozumieniem

wywiad

wycieczka

rozwiązywanie problemów

korzystanie ze źródeł

Kto? Kiedy? Dla kogo?

Lekcja przyrody w klasie V.

Cele lekcji:

Po zajęciach uczeń:

· potrafi wykazać· pozytywną rolę bakterii w procesie oczyszczania się wód oraz w procesie oczyszczania ścieków;

· przeprowadzić· i napisać· wywiad z pracownikiem oczyszczalni;

· uzasadnić· celowość· budowania w miastach oczyszczalni ścieków.

Krótki opis przebiegu zajęć:

Zajęcia mają uświadomić uczniom celowość wycieczki. Powinni umieć uzasadnić konieczność budowy oczyszczalni ścieków w każdym mieście a nawet przez każdy zakład przemysłowy, który może zagrażać środowisku.

Drugi cel tych zajęć to przeprowadzenie wywiadu z pracownikiem zakładu

(umawiamy się na konkretny termin i określamy temat zajęć).

Słowa kluczowe:

Bakteria, oczyszczalnia, wywiad

Komentarz nauczyciela:

Przy tworzeniu scenariusza korzystałam z opracowań dydaktycznych pod redakcją

B. Klimuszko i M. Wilczyńskiej-Wołoszyn.

Lekcja 1

Tytuł kroku: Wprowadzenie w zagadnienie.

Komentarz nauczyciela:

Przed lekcją podziel klasę na zespoły ( maks. 5 osób w zespole). Przekaż uczniom problem do rozwiązania: „Jaką rolę pełnią bakterie w przyrodzie i gospodarce człowieka?” Na właściwą lekcję uczniowie przynoszą zgromadzone z różnych źródeł informacje, zasiadają w swoich grupach. Nauczyciel przygotowuje arkusze szarego papieru dla każdej grupy.

Polecenia dla uczniów/ działania uczniów na zajęciach:

Jakie grupy bakterii możemy wyróżnić? Jaką rolę pełnią bakterie? Proszę, aby każda grupa, wykorzystując swoje materiały, zapisała odpowiedzi na arkuszach papieru.

Komentarz nauczyciela:

Czuwamy nad pracą każdego zespołu pod kątem notowania ze zrozumieniem. W trakcie pracy przypominamy o naszym celu.

Tytuł kroku: Rola bakterii.

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach

Proszę, aby 1 osoba z każdej grupy zawiesiła arkusz na tablicy i odczytała pracę zespołu. Czy dostrzegacie wspólne elementy waszych prac? Uczniowie wskazują i podkreślają te role bakterii, które pojawiły się na każdym arkuszu.

Komentarz nauczyciela:

Na każdy arkuszu powinna być zapisana rola - bakterie oczyszczają zbiorniki wodne. W tym miejscu wspólnie staramy się wyjaśnić, jak rozumiemy to zdanie i czy jest to znaczenie pozytywne czy negatywne. Informujemy również, że tej roli przyjrzymy się bliżej uczestnicząc w zajęciach terenowych w oczyszczalni ścieków. Przygotowujemy uczniom zestaw pytań, na które będą mieli uzyskać odpowiedź w formie wywiadu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodno - Kanalizacyjnym.

Tytuł kroku: Zadanie domowe.

Polecenie dla uczniów/ działania uczniów:

Prosimy uczniów o dobranie się w pary. Każda dwójka na wycieczkę zabierze ze sobą przygotowane pytania, notatnik oraz długopis.

Lekcja 2

Tytuł kroku: Wycieczka do oczyszczalni ścieków.

Polecenia dla uczniów? Działania uczniów na zajęciach:

Zachęcamy uczniów do czynnego udziału w zajęciach terenowych. Jaki jest cel naszych zajęć? Zwracamy uwagę na uważne słuchanie pracownika oczyszczalni i notowanie ze zrozumieniem.

Komentarz nauczyciela:

Pracownik oczyszczalni oprowadza klasę po zakładzie, przekazuje informacje niezbędne do wywiadu (około 1 godz.). Każda para uczniów notuje właściwe odpowiedzi do pytań i zapisuje je tworząc formę wywiadu. Na terenie oczyszczalni grupy prezentują wyniki swojej pracy. Wybrany i nagrodzony (np. lizakiem) zostaje najciekawszy wywiad

(bierzemy pod uwagę utworzone odpowiedzi, bogactwo słownika, poprawność językową i zgodność z rzeczywistością).

Refleksje nauczyciela:

Temat okazał się bardzo ciekawy. Uczniowie wykazali się duża aktywnością, zrozumieniem (było dosyć chłodno i rozchodził się specyficzny zapach). Pracowali uważnie, chociaż nie każdej dwójce udało się napisać wywiad. Słuchali ciekawej prelekcji. Pamiętali o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Refleksje uczniów:

Zajęcia były bardzo ciekawe, szkoda, że było zimno”.

„Wycieczka była udana. Nie podobał mi się brzydki zapach”.

„Ciekawe spotkanie z przyrodą. Rozumiem teraz potrzebę budowy oczyszczalni.”

„Jestem zadowolona z takiej formy zajęć. Wiem, że należy dbać o środowisko”.

„Pierwszy raz zobaczyłam, co się dzieje z tym, co odpływa rurami kanalizacyjnymi.”

Materiał pomocniczy:

Krótki opis materiału pomocniczego/ tytuł/źródło

Przykładowe pytania do pracy w oczyszczalni:

Dzień dobry, nazywam się…………………….. Chciałbym przeprowadzić z panem wywiad na temat roli oczyszczalni w życiu naszego miasta oraz uzyskać informację - jaką rolę pełnią tutaj bakterie?

Dzień dobry, nazywam się …………………… Oprowadzę was po zakładzie i spróbuję udzielić niezbędnych informacji.

Jak brzmi pełna nazwa zakładu, na terenie którego się znajdujemy?

W którym roku powstała ta oczyszczalnia?

Ilu pracowników zatrudnia zakład?

Jaki teren obsługuje oczyszczalnia?

Jakiego rodzaju ścieki są doprowadzane do oczyszczalni?

Jaką ilość ścieków może przyjąć oczyszczalnia?

Jaką rolę odgrywają bakterie?

Co dzieje się z oczyszczonymi ściekami?