Opracowała: mgr Małgorzata Dziedzic

                       mgr Bożena Perdon

 

RAPORT

Z WEWNĘTRZNEGO MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

OBSZAR

SZKOŁA OFERUJE UCZNIOM MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

Szkoła, myśląc o mocnej pozycji w swoim środowisku, musi podejmować działania, które prowadzą do poprawy jakości i efektywności pracy. O jakości pracy świadczy to, w jakim stopniu pomaga ona w rozwoju ucznia – tak intelektualnym jak i osobowościowym. Pomocne są do tego różne zajęcia pozalekcyjne. Zaplanowana we wrześniu, a przeprowadzona w czerwcu ankieta miała na celu zbadanie, w jakim stopniu nasza szkoła wspomaga rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

            Badaniem objęto standard:

§         Szkoła oferuje uczniom możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

Wskaźniki

-        W szkole funkcjonuje duża liczba zróżnicowanych zajęć pozalekcyjnych;

-        Treść zajęć pozalekcyjnych jest dopełnieniem treści uczenia i wychowania;

-        Plan zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów;

-        Szkoła umożliwia uczniom udział w życiu kulturalnym, zawodach i konkursach,

-        Zajęcia szkolne służą rozbudzaniu, rozwijaniu zainteresowań i pielęgnowaniu uzdolnień i talentów

Narzędzia, metody, techniki

-        Ankieta

-        Analiza udziału i osiągnięć uczniów w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych konkursach wiedzy, artystycznych, sportowych i innych

-        Analiza liczby uczniów realizujących swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych

                                                                           

W badaniu udział wzięli uczniowie z klas II – VI, w sumie 113 uczniów. Uczniowie  mogli  podkreślić jedną lub kilka odpowiedzi.

 

Większość uczniów - 84 - odpowiedziało, że uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne. Jest to 74 % badanych.

Dlaczego uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne?

Liczba uczniów

interesuje cię tematyka zajęć

45

masz lepszą ocenę z przedmiotu

16

zachęcili cię rodzice

19

bo chodzą moi koledzy

38

lubię nauczyciela prowadzącego

47

inne

6

Uczniowie podawali różne motywacje, dlaczego uczestniczą w tego rodzaju zajęciach. Przy tym pytaniu mogli udzielić kilku odpowiedzi. Najczęściej kierowali się sympatią do prowadzącego zajęcia (prawie 40 %), a dopiero później swoimi zainteresowaniami. Ważne również jest to, czy na te zajęcia uczęszcza kolega (34 %). Zachęta rodziców (17 %) oraz perspektywa uzyskania lepszej oceny z przedmiotu  (14 %)  nie stanowi już takiego bodźca. Inne uzasadnienie podawane w ankiecie to:

ü     wiedza i umiejętności zdobyte na tych zajęciach przydadzą mi się w przyszłości,

ü     chcę wiedzieć więcej,

ü     nie lubię siedzieć w domu,

ü     rozwijam swoje zainteresowania.

Uczniowie odpowiadali także na pytanie, dlaczego nie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne.

Dlaczego nie uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne?

Liczba uczniów

nie odpowiada mi termin, godzina

31

nic nie wiem o takich zajęciach

5

nie mam czasu

13

mam daleko do szkoły

17

rodzice mi nie pozwalają

3

nie ma takie koła, które mnie interesuje

19

Aż 27 % odpowiedziało, że nie pasuje termin zajęć, 17 % nie znalazło dla siebie interesujących zajęć, a dla 15 % szkoła jest za daleko, aby wrócić do niej ponownie po lekcjach. 11 % odpowiedziało, że nie dysponuje wolnym czasem. Zaskakujące jest, że 4 % nic nie wie o takich zajęciach. Prawie 3 % mówi, że rodzice nie pozwalają na uczęszczanie na zajęcia w szkole. Dotyczy to uczniów z klasy drugiej.

Ważne również było pytanie, na jakie zajęcia uczniowie najchętniej by chodzili.

Jakie zajęcia pozalekcyjne interesowałyby uczniów?

Liczba uczniów

zespół taneczny

26

zespół muzyczny

22

koło dziennikarskie

7

kółko plastyczne

57

koło informatyczne

46

koło teatralne

21

tenisa stołowego

36

piłki nożnej

40

lekkoatletyczne

30

koło turystyczne

22

koło europejskie

16

inne

10

Najwięcej chętnych opowiada się za kółkiem plastycznym, bo aż 50 %. Tymi zajęciami zainteresowani byli uczniowie z klasy drugiej, czwartej oraz piątej.  Następne kółko, na które chętnie uczęszczaliby uczniowie, to kółko informatyczne – prawie 41 % ankietowanych tak odpowiedziało. Na zajęciach sportowych uczniowie najchętniej ćwiczyliby swoje umiejętności w: piłce nożnej, tenisie stołowym oraz w lekkoatletyce. 23 % ankietowanych zainteresowanych byłoby zespołem tanecznym. Nieco mniej chętnie uczęszczałoby na zajęcia muzyczne. Tyle samo wybrało kółko turystyczne.

Inne formy wymieniane przez uczniów to: kółko przyrodnicze, kółko matematyczne, specjalistyczne zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, nauka pływania, klub jazdy konnej).

Wielu uczniów naszej szkoły uczęszcza na zajęcia pozaszkolne. Dzięki ankiecie poznaliśmy rodzaj tych zajęć.

Z jakich zajęć korzystasz poza szkołą?

Liczba uczniów

gra na instrumencie

8

nauka śpiewu

7

zajęcia w klubie sportowym

14

zajęcia taneczne

7

nauka języka obcego

18

zajęcia plastyczne

4

inne (jakie?)

3

Najwięcej uczniów poza szkołą uczy się języka obcego – 16 %.  Natomiast 12 %  uczestniczy w zajęciach sportowych w klubie.  Dzieci podawały inne formy zajęć, lecz były to powtórzone zajęcia, które odbywają się w szkole. Podawanie takich odpowiedzi wynikało z niezrozumienia pytania. 

Uczniowie uwielbiają rywalizację sportową. Szkolne rozgrywki interesują ich w następujących dyscyplinach: dwa ognie, piłka nożna, tenis stołowy oraz biegi przełajowe.

Z innych dyscyplin sportowych wymieniali także: siatkówkę, koszykówkę, skok w dal, ringo.

Jak uczniowie widzą prezentację swoich osiągnięć, pokazuje następującą tabel:

Forma prezentacji osiągnięć uczniowskich

Liczba uczniów

Apel szkolny

66

Szkolna witryna WWW

56

Gazetka szkolna

31

Gablota na korytarzu szkolnym

46

Najbardziej, bo aż 58 % uczniów satysfakcjonuje wyróżnienie na apelu szkolnym, nieco mniej woli ogłoszenie osiągnięć na szkolnej witrynie – prawie 50 %. Poniżej tego progu uczniowie wymienili prezentację w gazetce szkolnej lub w gablocie na korytarzu szkolnym.

Następnie uczniowie mieli odpowiedzieć, czy wykorzystują swoje zainteresowania biorąc udział w konkursach.

Prawie 54 %  uczniów wykorzystuje swoje zainteresowania, biorąc udział w konkursach. Uczniowie najczęściej wymieniali takie konkursy: ekologiczny, ortograficzny, recytatorski, plastyczny, literacki, zawody sportowe. Nikt nie wymienił konkursów przedmiotowych.

Można przypuszczać, że tego rodzaju sprawdzenie swoich umiejętności jest mało znane wśród uczniów. Aby wysunąć bardziej obiektywne wnioski, należałoby przeanalizować udział uczniów w konkursach przedmiotowych.

Następnie analizie poddano odbywające się w roku szkolnym 2004/2005 zajęcia pozalekcyjne.

1.      Zajęcia muzyczne

2.      Zajęcia teatralne

3.      Zajęcia sportowe – piłka nożna

4.      Koło informatyczne dla klas IV – VI

5.      Koło informatyczne dla klasy II

6.      Kółko europejskie

7.      Gimnastyka artystyczna

8.      Zajęcia plastyczne

9.      Koło dziennikarskie

10.  Zajęcia dla dzieci uzdolnionych z klas I – III

Mocne strony szkoły:

ü      Uczniowie mają możliwości rozwoju zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.

ü      Oferta szkoły w tym zakresie jest różnorodna.

ü      Nauczyciele z własnej inicjatywy nieodpłatnie podejmują się prowadzenia zajęć.

ü      Nauczyciele prowadzący cieszą się uznaniem dzieci.


 

Słabe strony szkoły:

ü      Godziny prowadzenia zajęć nie uwzględniają potrzeb dzieci.

ü      Nauczyciele w małym stopniu wykorzystują zainteresowania uczniów w przygotowaniu ich do konkursów przedmiotowych.

ü      Mała różnorodność form i metod pracy przyczyną niskiej frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych.

 

WNIOSKI:

Ø      W przyszłym roku szkolnym, planując zajęcia pozalekcyjne, należy również uwzględnić preferencje uczniów co do następujących zajęć: kółko plastyczne, kółko informatyczne, zajęcia sportowe z naciskiem na piłkę nożną oraz tenis stołowy.

Ø      Należy także zastanowić się nad dogodniejszym terminem zajęć.

Ø      Aby zachęcić uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zasadne byłoby uruchomienie kół przedmiotowych.

Ø      W celu zwiększenia frekwencji na tych zajęciach, należy zadbać o atrakcyjne formy i metody pracy z uczniami tak, aby nie były one powielaniem lekcji.

Ø      Najlepszą formą edukacji regionalnej mogłoby się stać kółko turystyczne.

Ø      Formą prezentacji osiągnięć na tych zajęciach, według opinii uczniów, byłby apel szkolny oraz wzmianka na szkolnej stronie WWW.

Załącznik nr 1

Drodzy Uczniowie!

W roku szkolnym 2004/2005 w naszej szkole prowadzimy Wewnątrzszkolne Mierzenie Jakości Pracy Szkoły w obszarze zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia pozalekcyjne są to wszystkie zaplanowane zajęcia z uczniami, przeprowadzone pod opieką nauczyciela, a które nie wynikają z tygodniowego planu lekcji. Na przykład:

·     koła zainteresowań,

·     koła rekreacyjno – sportowe,

·     zajęcia wyrównawcze,

·     gimnastyka korekcyjna,

·     kluby uczniowskie (przyrodniczy, europejski,)

·     terapia pedagogiczna, itp.

Prosimy Cię o odpowiedź na kilka pytań. Udzielone informacje pozwolą na podjęcie działań zmierzających do podniesienia jakości szkolnej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Wybrane przez siebie odpowiedzi zaznacz x, w kratce po prawej stronie.  Poniżej podaj, do której klasy uczęszczasz: …………………………………..

1.  Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne?

TAK

 

NIE

 

 

2.  Uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ:

 

Interesuje Cię tematyka zajęć

 

Masz lepszą ocenę z przedmiotu

 

Zachęcili Cię rodzice

 

Na te zajęcia chodzą twoi koledzy / koleżanki

 

Lubisz nauczyciela prowadzącego zajęcia

 

Inne powody, jakie .............................................................

.............................................................................................

 

 


 

3.  Zaznacz zajęcia, na które chciałbyś uczęszczać.

 

Zespół taneczny

 

Zespół muzyczny

 

Koło dziennikarskie

 

Koło plastyczne

 

Koło informatyczne

 

Koło teatralne

 

Koło tenisa stołowego

 

Sekcja piłki nożnej

 

Sekcja lekkoatletyczna

 

Koło turystyczne

 

Klub europejski

 

Inne, wpisz jakie: ............................................................................................

 

 

4.  Dlaczego nie uczęszczasz na istniejące w szkole zajęcia pozalekcyjne?

 

Nie odpowiada Mi dzień, godzina zajęć.

 

Nic nie wiem o zajęciach pozalekcyjnych w naszej szkole.

 

Nie mam czasu.

 

Mieszkam za daleko od szkoły.

 

Rodzice Mi nie pozwalają.

 

Nie ma w szkole kół, na które chciałbym uczęszczać.

 

Z innych powodów, (jakich?) .....................................................................................

 


 

5.  Z jakich zajęć dodatkowych korzystasz poza szkołą?

Gra na instrumencie

 

Nauka śpiewu

 

Zajęcia w klubie sportowym

 

Zajęcia taneczne

 

Nauka języka obcego

 

Zajęcia plastyczne

 

Inne, wymień jakie:…………………………….

 

6.  Czy chciałbyś uczestniczyć w międzyklasowej rywalizacji sportowej w następujących dziedzinach:

 

piłka nożna

 

tenis stołowy

 

w dwa ognie

 

biegi przełajowe

 

inne dyscypliny sportowe (jakie?) .................................................................

 

 

7.  Jaka forma prezentacji Twoich osiągnięć sprawiłaby Ci radość?

 

Informacja na apelu szkolnym

 

Informacja na stronie internetowej szkoły

 

Informacja w gablocie szkolnej

 

Informacja w gazetce szkolnej

 

Inna forma: (jaka?) ......................................................................

 

8.  Czy swoje zainteresowania wykorzystujesz biorąc udział w konkursach i zawodach?

TAK

 

NIE

 

Jeśli TAK, to wymień te konkursy:………………………………………….................

………………………………………………………………………………………….

 

Dziękujemy!