Dobry start w edukację

Strona główna

Gmina Międzyrzecz przystąpiła do realizacji Projektu pn. Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie przez Gminę Międzyrzecz w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uczestnikami projektu są także uczniowie i uczennice klas I-III naszej szkoły.

Harmonogram zajęć

DZIEŃ TYGODNIA

RODZAJ  ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

GODZINY ZAJĘĆ

SALA

Uwagi

PONIEDZIAŁEK

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH – KOŁO LOGICZNEGO MYŚLENIA

A. Kaczmarek

1140-1225

18

 

WTOREK

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA ARTYSTYCZNE UCZNIÓW-
MUZYKANCI-KONSZABELANCI

K. Mokrzycka

1300- 1345

18

 

ŚRODA

ZAJ. DLA DZIECI, KTÓRE MAJĄ TRUDNOŚCI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ – NIE JESTEM SAM-W PRZYJACIELSKIM KRĘGU

A. Kaczmarek
K. Owczarek

1230- 1430

Sala komputerowa

Co 2 tygodnie

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA ARTYSTYCZNE UCZNIÓW –
MÓJ TEATRZYK

M. Domańska

1245- 1330

Biblioteka

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU –
MĄDRE DZIECKO

A. Bernaś

1245- 1330

13

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY

M. Wasiluk

 

 

 

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU –
MĄDRE DZIECKO

B. Toczek-Kaczmarek

1245- 1330

18

 

CZWARTEK

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE  ZAINTERESOWANIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE UCZNIÓW
MALI BADACZE

M. Waśkowska

1145-1230

14

 

PIĄTEK

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH –
KOŁO LOGICZNEGO MYŚLENIA

M. Drożdżyńska

 

1245 – 1330

świetlica

 

 

Mądre dziecko

W ramach zajęć  uczniowie nauczyli się wspólnych relacji w grupie. Poprzez zabawy integracyjne doskonalili szybkość reakcji, rozwijali pamięć i koncentrację. Uczyli się  żonglowania piłeczkami oraz gimnastyki oka. Poprawili także tempo czytania. Nie zabrakło zabaw plastycznych i ruchowych.

   

Koło logicznego myślenia 

Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń w klasyfikowaniu i przeliczaniu przedmiotów, następnie uczniowie wykorzystywali w zabawie figury geometryczne, ćwiczyli orientację w przestrzeni i określanie kierunków. Zajęcia miały charakter praktycznego działania, opierały się na aktywności uczniów w terenie, nawiązywały do codziennych sytuacji znanych dzieciom, jak zakupy (przeliczanie, klasyfikowanie), posługiwanie się miarą krawiecką, poruszanie się w terenie wg ustalonych kierunków-mapy. Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego zastosowania matematyki w praktyce.

 
     
Muzykanci-Konszabelanci  
Dzieci utrwalają poznane akordy oraz dźwięki na wszystkich strunach.  Podejmują próbę gry akordowej. Grają w duecie z nauczycielem.  
W przyjacielskim kręgu

Celem zajęć jest wzrost kompetencji uczestników programu w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej. W czasie zajęć  wykorzystujemy projekt „Dbajki grajki”. Jest to multimedialny program oparty na animowanych filmach psychoedukacyjnych, interaktywnych grach komputerowych i ćwiczeniach kształtujących kompetencje twórczego myślenia, kompetencje społeczne, innowacyjność i pracę zespołową wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 
Mój teatrzyk  

Cele szczegółowe programu zajęć:

 1. rozwijanie indywidualnych predyspozycji artystycznych (aktorskich, recytatorskich, literackich, plastycznych),

 2. budzenie zainteresowania różnorodną twórczością, uwrażliwianie na sztukę i pobudzanie kreatywności uczniów,

 3. przygotowanie do wystąpień publicznych (nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji),

 4. rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej, zdolności do improwizacji,

 5. doskonalenie umiejętności czytania i pisania,

 6. wzbogacenie słownika czynnego i biernego uczniów,

 7.  wdrażanie do współdziałania w grupie,

 8. wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 9. uczestniczenie w zabawie teatralnej, ilustrowanie mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

 10. wypowiadanie się w małych formach teatralnych, posługiwanie się rekwizytem,

 11. odtwarzanie z pamięci tekstów dla dzieci.

 

Mali badacze  
Planowane zadania:
• rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
• kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy,
• poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
• wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności ma-tematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
• dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.

 
Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  

Cel główny: Poprawa komunikacji i wyrazistości mówienia

Zadanie 1.  Usprawnianie narządów artykulacyjnych

Treści:       Ćwiczenia stymulujące pracę języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy

Zadanie 2.  Usprawnianie układu fonacyjnego

Treści:        Nauka rozluźniania mięśni biorących udział w wytwarzaniu głosu

                    Nauka wybrzmiewania głosu na „maskę”, czyli podniebienie twarde, zęby i

                    wargi

Zadanie 3.  Ćwiczenia układu oddechowego

Treści:        Obniżanie spastyki mięśni barkowych

                    Pogłębianie oddechu

                    Wydłużanie fazy oddechu

Zadanie 4.  Ćwiczenia słuchowe

Treści:         Usprawnianie podstawowego słuchu fizjologicznego

                     Usprawnianie słuchu fonematycznego

Zadanie 5.  Ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy do wywołania

                     określonych głosek

Treści:        Rozwój świadomości kinezji

Zadanie 6.  Terapia zaburzonych głosek

Treści:         Ćwiczenia usprawniające wymowę zaburzonych głosek w izolacji, w sylabie,

                      w wyrazie, w zdaniu, automatyzacja głosek w mowie spontanicznej